Lagtexten logo

1B. Förordningar

Förordningar hörande till miljöbalken m.m.

Utgåva:
2022-01-01
Format:
A4
Antal sidor:
329
Pris:
350 kr exkl. moms och frakt

Innehåll: Nedanstående förordningar ingår i sammanställningen:

 

SFS

Sakords-
registret

Förordningens titel

 

 

Förordningar till miljöbalken

 

Kap. 3 o 4

HUSHÅLLNINGSREGLERNA

1998:896

Fo 3:1

Hushållning med mark- och vattenområden

2015:400

Fo 3:2

Havsplanering

 

Kap. 5

MILJÖKVALITETSNORMER

2010:477

Fo 5:1

Luftkvalitetsförordningen

2001:554

Fo 5:2

Miljökvalitetsnorm för fisk- och musselvatten

2003:65

Fo 5:3

Nationella utsläppstak för luftföroreningar

2004:660

Fo 5:4

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

2009:956

Fo 5:5

Om översvämningsrisker

2004:675

Fo 5:6

Omgivningsbuller

2008:218

Fo 5:7

Badvattenförordningen

2010:1341

Fo 5:8

Havsmiljöförordningen

 

Kap. 6

MILJÖBDÖMNINGAR

2017:966

Fo 6:1

Miljöbedömningsförordning

 

Kap. 7

OMRÅDESSKYDD

1998:1252

Fo 7:1

Områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

1987:938

Fo 7:2

Nationalparksförordningen

2009:55

Fo 7:3

Nationalstadsparksförordningen

 

Kap. 8

ARTSKYDD

2007:845

Fo 8:1

Artskyddsförordningen

2018:1939

Fo 8:2

Invasiva främmande arter

 

Kap. 9

MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD

1998:899

Fo 9:1

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2013:251

Fo 9:2

Miljöprövningsförordningen

2013:250

Fo 9:3

Industriutsläppsförordningen

 

Fo 9:4

-

2013:253

Fo 9:5

Förbränning av avfall

2013:252

Fo 9:6

Stora förbränningsanläggningar

2013:254

Fo 9:7

Användning av organiska lösningsmedel

2013:255

Fo 9:8

Produktion av titandioxid

2014:21

Fo 9:9

Geologisk lagring av koldioxid

2015:216

Fo 9:10

Trafikbuller vid bostadsbyggnader

 

Kap. 10

VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR

1998:930

Fo 10:1

Miljöriskområde

2007:667

Fo 10:2

Allvarliga miljöskador

2004:100

Fo 10:3

Avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande

 

Kap. 11

VATTENVERKSAMHET

1998:1388

Fo 11:1

Vattenverksamhet

2014:214

Fo 11:2

Dammsäkerhet

 

Kap. 12

JORDBRUK O ANNAN VERKSAMHET

1998:904

Fo 12:1

Anmälan för samråd

1998:915

Fo 12:2

Miljöhänsyn i jordbruket

 

Kap. 13

GENTEKNIK

2002:1086

Fo 13:1

Utsättning av genetiskt modifierade organismer (GMO) i miljön

2000:271

Fo 13:2

Innesluten användning av GMO

2007:273

Fo 13:3

Försiktighetsåtgärder vid odling och transport av genetiskt modifierade grödor

 

Kap. 14

KEMISKA PRODUKTER

2008:245

Fo 14:1

Kemiska produkter och biotekniska organismer

2014:425

Fo 14:2

Bekämpningsmedel

2016:402

Fo 14:3

Nematoder, insekter eller spindeldjur som bekämpningsmedel

 

Fo 14:4

-

1998:944

Fo 14:5

Förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering m.m. av kemiska produkter

2016:1128

Fo 14:6

Fluorerade växthusgaser

2016:1129

Fo 14:7

Ozonnedbrytande ämnen

1985:997

Fo 14:8

Asbest i ventilationsanläggning

2014:509

Fo 14:9

Svavelförordningen

2007:19

Fo 14:10

PCB m.m.

1977:994

Fo 14:11

Försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

2013:413

Fo 14:12

Kosmetiska produkter

2012:503

Fo 14:13

Tatueringsfärger

2012:861

Fo 14:14

Farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

(EG) nr

1907/2006

Fo 14:15

Utdrag ur REACH avseende definitioner, informationsskyldighet, nedströmsanvändare och säkerhetsdatablad

 

Kap. 15

AVFALL

2020:614

Fo 15:1

Avfallsförordningen

2001:512

Fo 15:2

Deponering av avfall

2008:834

Fo 15:4

Producentansvar för batterier

2013:319

Fo 15:5

Utvinningsavfall

 2007:185

Fo 15:8

Producentansvar för bilar

1994:1236

Fo 15:9

Producentansvar för däck

2018:1462

Fo 15:10

Producentansvar för förpackningar

2005:220

Fo 15:11

Retursystem för plastflaskor och metallburkar

2018:1463

Fo 15:12

Producentansvar för returpapper

2014:1075

Fo 15:13

Producentansvar för elutrustning

2000:208

Fo 15:14

Producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

2009:1031

Fo 15:15

Producentansvar för läkemedel

2016:1041

Fo 15:16

Plastbärkassar

 

Kap. 26

TILLSYN OCH EGENKONTROLL

2011:13

Fo 26:1

Miljötillsynsförordningen

1998:901

Fo 26:2

Verksamhetsutövares egenkontroll

 

Kap. 27

AVGIFTER

1998:940

Fo 27:1

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

1992:191

Fo 27:2

Avgiftsförordningen

 

Kap 30

MILJÖSANKTIONSAVGIFTER

2012:259

Fo 30:1

Miljösanktionsavgifter

 

 

Förordningar till andra lagar

2007:186

Fo 40:1

Bilskrotningsförordningen

1998:929

Fo 40:2

Gaturenhållning och skyltning

1998:903

Fo 40:3

Avgifter för prövning om gaturenhållning och skyltning

1999:382

Fo 40:4

Åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

2016:986

Fo 40:5

Avgifter för tillsyn – förebygga allvarliga kemikalieolyckor

2011:1237

Fo 40:6

Miljöprövningsdelegationer

2015:18

Fo 40:7

Fartygsåtervinning

2017:872

Fo 40:8

Vattendelegationer