Lagtexten logo

1C. Föreskrifter

Föreskrifter och råd till miljöbalken m.m.

Utgåva:
2022-01-01
Format:
A4
Antal sidor:
210
Pris:
270 kr exkl. moms och frakt

Innehåll: Nedanstående föreskrifter och råd ingår i sammanställningen

 

Kap. 3-4

Hushållning med mark- och vattenområden

NFS 2005:17

FS 3:1

Om påtaglig skada (råd)

 

Kap. 5

MILJÖKVALITETSNORMER

MSBFS 2013:1

FS 5:1

Om översvämningsrisker (riskhanteringsplaner)

NFS 2016:9

FS 5:2

Om kontroll av luftkvalitet (föreskrifter)

NFS 2002:6

FS 5:4

Förteckning över fiskvatten som ska skyddas

NFS 2005:11

FS 5:5

Mätmetoder m.m. avseende fiskevatten (föreskrift)

 

FS 5:6

 

HVMFS 2015:26

FS 5:7

Övervakning av ytvatten

SGU-FS 2013:1

FS 5:8

Kartläggning och analys av grundvatten (föreskrift)

SGU-FS 2014:1

FS 5:9

Övervakning av grundvatten

HVMFS 2015:34

FS 5:10

Om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten

HVMFS 2013:19

FS 5:11

Om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

HVMFS 2012:14

FS 5:12

Badvattenkvailtet

SGU-FS 2017:1

FS 5:13

Om redovisning av förvaltningsplaner o åtgärdsprogram för grundvatten (föreskrift)

SGU-FS 2013:2

FS 5:14

Om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (föreskrift)

HVMFS 2012:18

FS 5:15

Om miljöstatus och miljökvalitetsnormer för Nordsjön och Östersjön

 

Kap. 6

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

NFS 2003:18

FS 6:1

Om ansökan och tillståndsprövning av hamnar m.m. (råd)

NFS 2009:1

FS 6:2

Om miljöbedömningar av planer och program (råd)

 

Kap: 7

OMRÅDESSKYDD

SKSFS 2013:1

FS 7:1

Om biotopskyddsområden inom skogsområden (råd)

NFS 2003:17

FS 7:3

Om Natura 2000 (råd)

NFS 2003:16

FS 7:4

Om vattenskyddsområden (råd)

NFS 2015:1

FS 7:5

Om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken (föreskrift)

 

Kap. 8

ARTSKYDD

NFS 2009:10

FS 8:1

Artskydd  (föreskrift)

 

Kap. 9

MILJÖFARLIG VERKSAMHET

 

FS 9:1

 

-

FS 9:2

-

NFS 2016:6

FS 9:3

Rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebygglese (föreskrift)

HVMFS 2016:17

FS 9:4

Om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (råd)

NFS 2008-10-28

FS 9:5

Generella riktvärden för förorenad mark (rekommendation)

NFS 1990:11

FS 9:6

Kontroll av vatten vid laboratorier m.m. (föreskrift)

NFS 2001:6

FS 9:11

Träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering (föreskrift)

NFS 2001:7

FS 9:12

Träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp (föreskrift)

 

Kap. 9

HÄLSOSKYDD

 

FS 9:31

 

FoHMFS 2014:13

FS 9:32

Om buller inomhus (råd)

FoHMFS 2014:15

FS 9:33

Om höga ljudnivåer (råd)

NFS 2004:15

FS 9:34

Om buller från byggplatser (råd)

NFS 2004:16

FS 9:35

Om buller från motorsportbanor m.m. (råd)

FoHMFS 2014:14

FS 9:36

Om tillsyn angående fukt och mikroorganismer (råd)

FoHMFS 2014:16

FS 9:37

Om  radon inomhus (råd)

FoHMFS 2014:18

FS 9:38

Om ventilation (råd)

FoHMFS 2014:17

FS 9:40

Om temperatur inomhus (råd)

NFS 2005:15

FS 9:41

Om buller från skjurbanor (råd)

SOSFS 2006:4

FS 9:42

Om yrkesmässig hygienisk verksamhet (råd)

FoHMFS 2014:12

FS 9:43

Om bassängbad

 

Kap 11

VATTENVERKSAMHET

SvKFS 2014:1

FS 11:1

Om konsekvensutredning om dammsäkerhet (föreskrift och råd)

 

Kap 12

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET

NFS 2001:15

FS 12:1

Anmälan för samråd enl. 12 kap. 6 § MB (råd)

SKSFS 2013:3

FS 12:2

Anmälan för samråd enl. 12 kap. 6 § MB gällande skogen (föreskrift och råd)

NFS 2003:2

FS 12:3

Om prövning av täkter och anmälan för samråd (råd)

NFS 1994:2

FS 12:4

Skydd för miljön när avloppsslam används i jordbruket (föreskrift)

SJVFS 2004:62

FS 12:5

Om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (föreskrift och råd)

SJVFS 1999:119

FS 12:6

Om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket (föreskrift)

 

Kap 13

GENTEKNIK

SJVFS, FIFS, AFS

 

Jordbruksverkets föreskrifter (1995:3), (2001:20), (2003:4),(2003:5), (2007:29) och (2008:34), Fiskeriverkets föreskrift (1995:10) samt Arbetsmiljöverkets föreskrift (2005:5) om genteknik redovisas inte här

 

Kap. 14

KEMISKA PRODUKTER

KIFS 2008:2

FS 14:1

Om kemiska produkter och biotekniska organismer (föreskrift)

 

FS 14:2

 

KIFS 2008:3

FS 14:3

Om bekämpningsmedel (föreskrift)

NFS 1993:7

FS 14:4

Om hantering av brandsläckningsanordningar med halon m.m. (föreskrift)

SJVFS 2015:49

FS 14:5

Om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel (föreskrift)

FoHMFS 2014:11

FS 14:6

Om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel (föreskrift)

SJVFS 2014:42

FS 14:7

Om integrerat växtskydd

NFS 1996:14

FS 14:9

Begränsning av utsläpp av flyktiga org. ämnen av bensin vid depåer.

NFS 2017:5

FS 14:10

Skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (föreskrift)

HVMFS 2013:27

FS 14:11

Om kalkning av sjöar och vattendrag

SJVFS 2014:35

FS 14:12

Om behörighet att använda växtskyddsmedel

NFS 2015:2

FS 14:13

Om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

NFS 2015:3

FS 14:14

Om spridning av vissa biocidprodukter

SKSFS 2016:2

FS 14:15

Om användning av växtskyddsmedel på skogsmark

 

Kap. 15

AVFALL

NFS 2004:14

FS 15:1

Råd till avfallsförordningen avseende farligt avfall (råd)

NFS 2017:2

FS 15:2

Om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

NFS 2005:3

FS 15:3

Om transport av avfall (föreskrift)

NFS 2004:4

FS 15:4

Om hantering av brännbart och organiskt avfall (föreskrift och råd)

NFS 2002:17
NFS 2004:5

FS 15:5

Om deponering av avfall (råd)

NFS 2004:10

FS 15:6

Om deponering m.m. vid mottagning av avfall vid deponeringsanl. (föreskrift)

NFS 2003:15

FS 15:7

Om lagring, rötning och kompostering av avfall (råd)

NFS 1996:15

FS 15:8

Om uppföljning av returpapper (föreskrift)

NFS 2005:10

FS 15:9

Om yrkesmässig förbehandling av elektriskt och elektroniskt avfall (föreskrift och råd)

NFS 2008:14

FS 15:10

Om lämnande av uppgifter om elektriska och elektroniska produkter (föreskrift)

NFS 2007:6

FS 15:11

Om finansiella garantier om producentansvar för el. och elektroniska produkter (råd)

 

Kap. 26

TILLSYN OCH EGENKONTROLL

NFS 2001:3

FS 26:1

Om tillsyn (råd)

NFS 2001:2

FS 26:2

Om egenkontroll (råd)

NFS 2016:8

FS 26:3

Om miljörapport (föreskrift)

NFS 2000:15

FS 26:4

Om mätning och provtagning i vissa verksamheter (föreskrift)

 

Kap. 27

AVGIFTER

NFS 2000:8

FS 27:1

Om avgifter för myndigheters prövning och tillsyn enligt miljöbalken (råd)

NFS 2003:6

FS 27:2

Avgifter vid dispenser från förbud om ämnen som bryter ned ozonskiktet (föreskrift)

NFS 1999:5

FS 27:3

Avgifter för tillsyn av täkter (föreskrift)

 

Kap 30

Miljösanktionsavgifter

NFS 2012:10

FS 30:1

Betalning av miljösanktionsavgifter (föreskrift)

 

 

Föreskrifter till andra lagar

MSB-FS 2015:8

FS 40:1

Om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (föreskrift)

 

Förteckning över Naturvårdsverkets Allmänna Råd t.o.m. år 1999