Lagtexten logo

Lagtextens byggregler

PBL, PBF, BBR och andra bestämmelser som styr den fysiska planeringen och byggandet med sakordsregister

Utgåva:
2021-08-01
Format:
A4
Antal sidor:
332
Pris:
450 kr exkl. moms och frakt

Byggreglerna innehåller bl.a alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2011:14

Observera att Boverket byggföreskrifter BBR  senaste version oavkortat finns med.

Sammanställningen har ett omfattande sakordsregister. 

 

Ändringar

Version datum

Ändring sedan tidigare version

2017-07-01

PBF (SFS 2016:1249) 1:3a, 3:14, 3:15, 3:24, 3:27 och 10:3, (SFS 2017:102) 1:7b, 6:2-4a,(SFS 2017:422) 3:3 och 9:14, (SFS 2017:423) 2:2a och 2:3

PBL (SFS 2017:181) 1:4, 6:39-42(SFS 2017:266) 9:33a, (SFS 2017:424) 5:10a-10f, 5:27, 9:3a-b, 9:5-5a, 9:6a, 9:8, 9:30, 10:2, 11:10a-11, 12:6, 13:5a-6, 13:10a och 13:16

BRE 1 Boverkets råd om bredbandsanslutning, se PBL 8:4 och PBF 3:20 a

BUL Om trafikbuller vid bostadsbyggande 3 §

VÄS 3 Råd till PBF 6:5

BBR 25 (BFS 2017:5) 9:21-9:24, 9:4 och 9:8 upphör att gälla, 3:11 är ny och ändringar i avsnitt  6:74 och i 9 kap.

BEN 2 (BFS 2017:6) 1:1-2, 2:1, 2:5-7 och 3:1, 3:3-5, #.7-8 och 3:11 ändras

2018-01-01

PBL (SFS 2017:761) 5:19, 7:3, 7:9, 12:5-6 och 13:1, (SFS 2017:965) 3:4, 3:8-9, 3:25, 4:33b, 4:34, 5:11, 5:17-18

PDF (SFS 2017:978) 2:4a och 2:5

BAB (SFS 1992:1574) lagen om bostadsanpassningsbidrag

FL Förvaltningslag, hela lagen är en ny version som träder ikraft 18-07-01

MB 3: 11-14, hela 6 kap.

OVK 3 (BFS 2017:10)

2018-07-01

BBR 26 (BFS 2018:4) 1:7, 5:231, 5:241, 5:245-246, 5:2511, 5:2512, 5:527, 5:534, 6:25, 6:7412, 6:924, tabell 9:2a samt  ändring i övergångsbestämmelserna för BFS (2017:5)

PBL (SFS 2018:59) 8:20-21, 11:26,13:16, 14:2, 16:6, 16:11 (SFS 2018:578) 11:4 och 12:6 (SFS 2018:636) 16:1a,9:30 (SFS 2018:674) 9:42a, (SFS 2018:845) 13:8 och 13:16, (SFS 2018:1325) 9:3c och 9:8 punkt 9 (solpanel)

(SFS 2018:1136) 9:27-27b, 9:40a, 9:44-47, 12:8a (handläggning av anmälningsärenden och reduktion av avgifter)

PBF (SFS 2018:103) 1:6,4:13, 5:8, 8:3, 8:5a, 8:6, 9:25, 10:17 och 10:26 Gäller hissar och linbaneanläggningar.

H 18 (BFS 2018:2) 1:1, 1:3 och 4, 3:2b-2d, 3:28, och 5:2

LED (SFS 2018:314) 20 och 22 §§ upphör att gälla, 26 § ändras

BEN 3 (BFS 2018:5) Övergångsbestämmelser

2019-01-01

PBL(SFS 2018:1370) 3:5 och 9:12

PBF (SFS 2018:1390) 9:10 och 9:17, (SFS 2018:1543) 6:7 och 6:10 upphör, 10:21 (SFS 2018:1546) 10:29-30

BED 10 (BFS 2018:11) 4a, 5, 7 och 7a §§ samt bilaga 2

PBL (SFS 2018:1732) om en ny form av regional fysisk planering. 11:13-14 upphör, 1:2, 3:5, 3:14, 3:22, 5:29, 11:1, 13:1 och hela kap 7 (

BFA (SFS 2018:1383 Lag om kommunalt bostadsförsörjningansvar NY

BAB (SFS 2018:222) Lag om bostadsanpassningsbidrag. Helt ändrad.

PBF (SFS 2018:1872) 1:6, 2:4a, 2:6 och 2:7

BBR 27 (BFS 2018:15) se övergångsbest. Avseende förlängd tid för utsläpp vid vedeldning

2019-06-15

EKS 11 (BFS 2019:1) Avd A: 2, 7, 13, 25-27, 29 och 41 §§

PBF (SFS 2019:207) 2:5a - 5b, 10:29 – 30, (SFS 2019:413) 6:6, 9:7, 9:9, 9:10 och 9:12.

PBL (SFS 2019:412) 9:4 f och 10:2 (om altaner)

2020-01-15

BBR 28 (BFS 2019:2)Allmänna råd i: 3:144,6:5322, 6:7412 kravet på köksspisar har utgått, 6/43 och 7:12

KUM Kulturmiljöförordningen och Riksaantikvarieämbetets föreskrifter om byggnadsminnen

FEMB Om energimätning i byggnader. (SFS 2019:656) 3-7 §§

”Landsting” har ändrats till ”region” i alla berörda paragrafer

PBL (SFS 2020:13) 9:4 a Attefallshuset (bostad) 30 kvm

2020-08-01

PBL (SFS 2020:76) 3:2-10, 3:12-28, 4:33b, 4:34, 5:6-7a, 11, 14, 18,18a, 22,25, 32, 38b, 39 och 7:1, 3, 5-7, 10 och 11:10, 13:1, 2, och 4, 16:1 och 1a    (En utvecklad översiktsplanering prop 2019/20:52)

PBF (SFS 2020:78) 2:4, 2:4a och 2:7

OMBUL (SFS 2020:2) råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet

FED (SFS 2020:238) 3, 8a, 9, 10, 12, 15 och 16 §§ Om energideklarationer

PBL (2020:239) 8:4 och 16:2 om laddning av elfordon

PBL (2020:253) 16:13 b (Om spridning av en samhällsfarlig sjukdom)

COVID-19 (2020:254) ny, (2020:264) 11 §

FED (2020:273) 6, 8, 8a, 9, 9a, och 13 §§, (2020:283) 10 § om oberoende experter

PBF (2020:274) 1:3a, 3: 15, 20a, 20b, 20c, 22, 10:3 om energistyrning och laddning av elfordon

FSEMB (BFS 2020:3) föreskrifter  och råd om energimätning i byggnader

PBL (SFS 2020:589) 9:4a § Alla Attefallshu tillåts vara 30 kvm

PBL (SFS 2020:603) 6§ p.6, 11§ p1 och 7 och 19 § p3. Om avfallsfrågor

MB 15 kap om avfall är ändrad och Avfallsförordningen är ny

PBF (SFS 2020:708) 6:5 om farligt avfall

BBR 29 (BFS 2020:4) 5:2522, 9:11, 9:12, 9:2, 9:51, 9:6, 9:7,

2021-08-01

COVID-19 (SFS 2020:867)  i 6 § har tiden förlängts ett halvår.

ULE (BFS 2021:2) utrstning för laddning av elfordon

BED 11 (BFS 2021:3) 3 a, 4 b och 4 c §§ är nya och 8 och 16 §§ är ändrade

COVID 19 (SFS 2021:408) i 6 § har tiden förlängts ytterligare

PBF (SFS 2021:691) 8:4-5 upphör och 1:6, 5:10 och 8:3 har ändrats

PBL (SFS 2021:752) 4:33, 5: 3, 5, 8, 11e, 21,  32, och 39 har ändrats 5:5a och 5 b är nya

PBL (SFS 2021:785) 4:2, 33b och 34, 5:7, 7a, 10, 11a, 11b, 11d, 13, 18, 19, 21, 23, 24, 31, 31-35 och 39, 13:2 och 12 och 16:1 har ändrats och 5:29 och 38 och 16:7a är nya.

KLIL (2021:787) Lag om klimatdeklaration för byggnader

PBL (20121:788) 10:34 Om klimatdeklaration

KLIF (2021:789) Förordning om klimatdeklaration för byggnader

PBF (2021:786) 2:3a, 2:4a-4d, 6:1, 6:8a-8b, 6+:10-11, 9:12, 9:23 och 10:21

 

 INNEHÅLL I SENASTE UPPLAGAN

 

PBL och PBF

 

SFS 2010:900

Plan- och bygglagen

PBL

1 kap.

Syfte, innehåll och definitioner

 

2 kap.

Allmänna och enskilda intressen

 

3 kap.

Översiktsplan

 

4 kap.

Detaljplan - reglering

 

5 kap.

Detaljplan - handläggning

 

6 kap.

Detaljplan – genomförande  (Lag om markanvisningar se 6:42)

(Markanv.)

7 kap.

Regionplan

 

8 kap.

Krav på byggnadsverk m.m. FRI 1 BFS råd till 8:9-11

(FRI 1)
(BRE 1

9 kap.

Bygglov, rivningslov och marklov

 

10 kap.

Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder(Råd om KA:s självständiga ställning KAAR:1 se 10:9)

(RIV 1)

(KAAR 1)

11 kap.

Tillsyn opch påföljder

 

12 kap.

Byggnadsnämnden

 

13 kap.

Överklagande

 

14 kap.

Skadeersättning och inlösen

 

15 kap.

Domstolsprövning m.m.

 

16 kap.

Bemyndiganden

 

SFS 2011:338

Plan- och byggförordningen

PBF

1 kap.

Innehåll och definitioner

 

2 kap.

Planer och områdesbestämmelser

 

3 kap.

Krav på byggnadsverk

 (BRE 1)

4 kap.

Krav på byggprodukter m.m.

 

5 kap.

Funktions- och säkerhetsåtgärder OVKAR 1 BFS råd till 5 kap.

(OVKAR 1)

6 kap.

Lov och anmälan m.m. VÄS 2 BFS råd till PBF 6:5

(VÄS 3)

7 kap.

Kontollplan, funktionskontrollanter, kontollansvariga och sakkunniga

 

8 kap.

Tillsyn, vägledning och uppföljning

 

9 kap.

Byggsanktionsavgifter

 

10 kap.

Bemyndigande

 

 

Sammanställning av byggsanktionsavgifter

 

 

BYGGREGLER

 

 

EU:s grundläggande krav för byggnadsverk

 

BFS 2011:6

Boverkets Byggregler

BBR  26

1 kap.

Inledning

 

2 kap.

Allmänna regler

 

3 kap.

Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen

 

4 kap.

Bärförmåga, stadga och beständighet

 

5 kap,

Brandskydd

 

6 kap.

Hygien, hälsa och miljö

 

7 kap.

Bullerskydd

 

8 kap.

Säkerhet vid använding

 

9 kap.

Energihushållning

 

BFS 2011:27

Råd om analytisk dimensionering av byggnadens brandskydd

BBRAD 3

BFS 2013:11

Råd om brandbelastning

BBRBE 1

BFS 2011:10

Tillämpning av europeiska konstruktionsstandard (Eurokoder) Avd. A

EKS  10

BFS 2011:13

Avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder

HIN  3

BFS 2011:5

Tillgänglighet på allmänna platser m.m.

ALM  2

BFS 2016:5

Anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboende

ATA 1

BFS 2011:19

Typgodkännande och tillverkningskontroll

TYP  7

BFS 2011:12

Hissar och andra motordrivna anordningar (utan bilagor)

H  18

 

ENERGIBESTÄMMELSER

 

SFS 2006:985

Lag om energideklaration för byggnader

LED

SFS 2006:1592

Förordning om energideklaration för byggnader

FED

BFS 2007:4

Föreskrifter om energideklaration för byggnader

BED  10

BFS 2013:8

Föreskrifter om utredning om alternativa energiförsörjningssystem

ALT 1

SFS 2014:267

Lag och förordning om energimätning i byggnader

EMB

BFS 2016:12

Föreskrifter och råd om fasställande av byggnadens energianvändning

BEN 3

 

CERTIFIERINGSREGLER med OVK

 

BFS 2007:5

Certifiering av energiexpert

CEX  5

BFS 2011:14

Certifiering av kontrollansvariga

KA  5

BFS 2011:16

Funktionskontroll av ventilationssystem och
certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter

OVK  3

BFS 2011:17

Certifiering av sakkunniga inom brandskydd

SAK  3

BFS 2006:6

Certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden

KUL  2

BFS 2011:18

Certifiering av sakkunniga av tillgänglighet

TIL  2

 

MILJÖ- och SKYDDSREGLER

 

SFS 1998:808

Miljöbalken (1-15 kap. och 26 kap.)

MB

SFS 1998:899

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (bilagan utelämnad)

FMH

SFS 2015:216

Om trafikbuller vid bostadsbyggnader

BUL

SFS 2011:927

Avfallsförordningen (endast del av bilagan)

AF

SFS 1977:1160

Arbetsmiljölagen (endast en del av lagen)

AML

AFS 1999:3

Arbetsmiljön vid byggnads- och anläggningsarbete
(i de delar som behandlar arbetsmiljöplan och förhandsanmälan)

AFSEN

AFS 2006:1

Föreskrifter om asbest

ASB

SFS 2006:545

Lag om skyddsrum

LSK

SFS 2006:638

Förordning om skyddsrum

FSK

MSB    SR 15

Om befintliga skyddsrum vid nya byggprojekt (råd)

SR 09

SFS 2003:778

Skydd mot olyckor

LSO

 

ÖVRIGA RÅD OCH BESTÄMMELSER

 

BFS 2014:5

Råd om planbestämmelser för detaljplan

DPB 1

SFS 1985:716

Konsumenttjänstlagen

KTJL

SFS 2014:227

Lag om färdigställandeskydd

FSS

SFS 1988:950

Kulturmiljölagen

KUM

SFS 1993:1617

Ordningslagen

ORD

SFS 2017:900

Förvaltningslagen

FL

 

 

 

SAKORDSREGISTER